Scroll Top
Sledujte naše sociálne siete:

Ochrana osobných údajov TURBOTV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SPRACÚVANIA SÚBOROV COOKIES

aktualizované 28.04.2023

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické a organizačné opatrenia vyžadované na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Jednotlivé práva dotknutej osoby, ich uplatňovanie a obmedzenie je upravené v III. kapitole nariadenia a v § 19 až 30 zákona.

Prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a dotknuté osoby v týchto zásadách informuje o spracúvaní ich osobných údajov, ako aj o ich právach.

Prevádzkovateľ osobných údajov je osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky turbotv.sk (ďalej ako „webová stránka“) je: TURBO TV, s.r.o. Sídlo: Bojnická 18, 831 04 Bratislava Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 158421/B IČO: 54235979 Kontaktné údaje: tel.: 02/32 11 33 22, e-mail: info@turbotv.sk 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Predmetom tejto informácie podľa čl. 13 nariadenia je poskytnúť informácie najmä návštevníkom webových stránok, sledovateľom televízie TURBO TV, (ďalej spolu ako „Televízia“) a návštevníkom FCB profilov a IG profilov TURBO TV.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi v súlade s čl. 5 nariadenia a § 6 až 12 zákona týmito zásadami:

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 • obmedzenie účelu: osobné údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne účely, ďalšie spracovanie sa môže diať len na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nariadenia,
 • minimalizácia údajov: získavajú sa len osobné údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 • správnosť: prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby zabezpečil, že z pohľadu účelu nesprávne spracúvané údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia (aktualizujú),
 • minimalizácia uchovávania: prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • integrita a dôvernosť: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení,
 • zodpovednosť: prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie preukázať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaju v súlade s čl. 6 nariadenia a § 13 zákona iba na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ takýto súhlas uchováva počas doby uchovávania podľa príslušného účelu.

Ak prevádzkovateľ žiada dotknutú osobu o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov, tento súhlas je odlíšený od iných skutočností a je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať e-mailom na gdpr@turbotv.sk v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu zároveň končí účasť v súťaži.

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať priamo v doručenom newslettri.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH STRÁNOK:

ÚčelPrávny základKategórieDoba uchovania
Spravodajstvo – informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkamiVerejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia, § 13 ods. 1 psím. e) zákona v súlade s § 78 ods. 2 zákonaMeno, priezvisko, súvisiace informácie poskytované v rámci spravodajstvaPo dobu trvania účelu. Denné spravodajstvo max 60 dní
Zasielanie newslettera Televíziesúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o, §13 ods. 1 písm. a) zákonameno, priezvisko, e-mailPo dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Účasť v reklamnej a propagačnej súťaži/hre za účelom poskytovania marketingových informáciísúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia , § 13 ods. 1 písm. a) zákonanajmä používateľské meno na sociálnej sieti, e-mail, meno, priezvisko, vek, a ďalšie údaje podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hreDo uplynutia súťaže a 1 kalendárny mesiac po skončení súťaže
Odovzdanie výhry výhercom reklamných a propagačných súťaží/hrepodľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a zákonnými povinnosťami súvisiacimi s odovzdaním výhrye-mail, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefón, potrebný na kontaktovanie výhercu a ďalej dátum narodenia, číslo OP, číslo účtu a ďalšie údaje potrebné na identifikáciu osoby a/alebo odovzdanie výhry podľa štatútu súťaže príslušnej súťaže alebo podľa podmienok súťaže uvedených vo výzve na účasť v súťaži/hre10 rokov
Objednávky na e-shopeosoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. b) zákona je spracúvanie nevyhnutné na uzavretie zmluvy s dotknutou osoboumeno, priezvisko, adresa, telefón, heslo, e-mail4 roky od uskutočnenia objednávky
Registrácia na e-shopesúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. a) zákonaMeno, priezvisko, e-mailPo dobu trvania účelu, resp. do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Iné aktivity realizované v Televízii a na webovej stránkesúhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia , § 13 ods. 1 písm. a) zákona údajovmeno, telefón, vek, tip alebo iný údaj podľa aktuálnej aktivity realizovanej vo vysielaní1 mesiac od poskytnutia údajov
Komunikácia so sledovateľmi Televízie a návštevníkmi webových stránok, FCB profilov a IG profilov TelevízieOprávnený záujem prevádzkovateľa na komunikácii s poslucháčmi a návštevníkmi webovej stránky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, § 13 ods. 1 písm. f) zákonaMeno, priezvisko, e-mail1 mesiac od poskytnutia údajov
Evidencia vylúčených osôbOprávnený záujem prevádzkovateľa na zabezpečení riadneho chodu vysielania a prevádzkovaných aktivítMeno, priezvisko, e-mail, telefónne čísloPo dobu trvania účelu

Kategória príjemcov osobných údajov: prevádzkovateľ poskytuje údaje televíznej programovej služby TURBO TV sprostredkovateľovi spoločnosti TURBO TV Media, s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 28263/B, IČO: 35852488, ktorá je povinná spracovávať osobné údaje za rovnakých podmienok ako prevádzkovateľ.

Príjemcami osobných údajov sú ďalší poskytovatelia služieb pre prevádzkovateľa, príslušné dozorné a kontrolné orgány.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: výhercovia sú žrebovaní náhodne automatizovaným systémom, ktorý umožňuje nediskriminačné a transparentné žrebovanie výhercu spomedzi všetkých do súťaže zapojených dotknutých osôb – súťažiacich.

Prevádzkovateľ zabezpečí, že v prípade spracúvania osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, bude takéto spracovanie zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, a že zohľadní:

 • akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,
 • okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku,
 • možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a
 • existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB:

K PRÁVU NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informácie týkajúce sa jej osobných údajov, a to účelu spracúvania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov (ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté), doby uchovávania osobných údajov, práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takému spracúvaniu, práva podať sťažnosť dozorovému orgánu, poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a práva na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa je týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Údaje sa poskytujú bezplatne elektronicky pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob; prevádzkovateľ môže účtovať za ďalšie kópie primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

K PRÁVU NA OPRAVU A VYMAZANIE („ZABUDNUTIE”) OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona), a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, ods. 2 nariadenia (t.j. proti spracúvaniu vykonávanému na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia .

K PRÁVU NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania ak:

 • napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 • namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

K PRÁVU NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa poskytli tieto osobné údaje bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo čl. 16 ods. 2 písm. a) zákona alebo na zmluve uzatvorenej s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona ), a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

K PRÁVU NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať spracúvanie, ak sú osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo f) zákona ) vrátane namietania proti profilovaniu (spracúvanie vo verejnom záujme, na účely oprávnených záujmov).

Dotknutá osoba má právo, ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Dotknutá osoba môže tiež uplatňovať svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

K PRÁVU ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípade ak dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, táto má právo ho kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba sa môže odhlásiť z odoberania newslettera televízie alebo od doručovania iných marketingových informácií na gdpr@turbotv.sk.

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať s využitím funkcie priamo v doručenom newslettri .

K PRÁVU PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona . návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo spracúvaním údajov k porušeniu jej práv, a to na:

Úrad na ochranu osobných údajov SR Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 tel.: +421 /2/ 3231 32220 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk/uoou/