Scroll Top
Sledujte naše sociálne siete:

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

  1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť BE COOL s.r.o. so sídlom na ulici Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35751452, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 17768/B a 8PR s.r.o. sídlo na Rebarborova 21, 82107, IČO: 35 881 950, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 122067/B Bratislava (ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Trvanie súťaže 

Súťaž „Plávajúca súťaž“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 01.06.2022 do 20.06.2022 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

  1. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

  1. Ceny 

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercom nasledujúce Ceny:

  • Turbo výlet loďou po Dunaji s Medvedíkom Kuniboo, Zajkom Turbom a obľúbenou dvojicou Paci Pac pre 200 osôb

(Ďalej len Cena)

Cena bude vyžrebovaná naraz zo všetkých súťažiacich, ktorí vyplnili registračný formulár na stránke www.detskyfest.sk po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné. Do súťaže môže súťažiaci náhlásiť dve až štyri osoby, každý súťažiaci sa môťe zapojiť len raz. Vyžrebovaných bude 50 až 100 výhercov, do naplnenia kapacity 200 osôb.

  1. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry 

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2022 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom.

Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.

Výherca bude o výhre informovaný zverejnením na webovej stránke www.detskyfest.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien.

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom emailu. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou.

Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí.

  1. Osobné údaje 

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.

  1. Záverečné ustanovenia 

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.detskyfest.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na svojej webovej stránke www.detskyfest.sk.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.