Scroll Top
Sledujte naše sociálne siete:

Podmienky ochrany súkromia

Podmienky ochrany súkromia

Privacy Policy

Podmienky ochrany súkromia sú platné od 28.5.2022.

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia a preto Vám odporúčame oboznámiť sa s obsahom týchto podmienok ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“), ktoré popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťami BE COOL, s.r.o. a 8PR, s.r.o.

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov spoločnosť BE COOL s.r.o. so sídlom na ulici Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35751452, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 17768/B a 8PR s.r.o. sídlo na Rebarborova 21, 82107, IČO: 35 881 950, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 122067/B Bratislava (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Organizátor“).

V Prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali alebo v prípade, ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcich Vám z GDPR, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy detskyfest@8P.sk.

Na účely týchto Podmienok ochrany súkromia sú využité nasledovné pojmy:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním spoločnosť BE COOL, s.r.o. a 8PR, s.r.o. v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Portál“ znamená webové stránky a ich časti nachádzajúce sa na doméne www.detskyfest.sk, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť BE COOL, s.r.o. a 8PR, s.r.o. a prípadne aj webová alebo mobilná aplikácia ak budú vytvorené.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú výslovne definované v týchto Podmienkach ochrany súkromia majú význam, ktorý im je daný vo Všeobecných podmienkach používania alebo osobitnej zmluve, ktorú sme s Vami uzatvorili v súvislosti s prevádzkou Portálu.

Vaše Osobné údaje sú nami spracúvané v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre web stránku

V tejto časti Podmienok ochrany súkromia Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi Osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri používaní web stránky

A. Aké Osobné údaje od Vás získavame?

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 1. vyplníte Vaše Osobné údaje do formulára k súťažiam a tieto údaje odošlete;
 2. s nami uzatvoríte osobitnú zmluvu;
 3. sa rozhodnete vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter);
 4. sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom komunikačných funkcií web stránky, e-mailom alebo iným spôsobom

Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a v rozsahu podľa Vášho uváženia. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemusí byť možné odoslanie predmetného formuláru či emailu, zapojenie sa do súťaže a pod.

Vy ako poskytovateľ osobných údajov zodpovedáte za ich správnosť, úplnosť a pravdivosť. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 1. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania webu

Niektoré Údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania web stránky. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prezeranie nášej web stránky, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k web stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 3. údaje o Vašom používaní web stránky;
 4. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 5. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samé o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi len ak ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe.

 1. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Osobné údaje môžeme získavať aj od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré sme získali od Vás. Ide predovšetkým o:

 1. údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoj Užívateľský profil prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne nám;
 2. údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našej web stránke, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe, viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete v našich Podmienkach používania súborov Cookies.

B. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie.

 1. Plnenie zmluvných povinností

Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste uviedli pri uzatváraní zmluvy s nami alebo v akom ste vyplnili jednotlivé polia registračného formulára alebo pri vytváraní Užívateľského účtu, spracúvame za účelom plnenia zmluvy medzi Vami a BE COOL, s.r.o. a 8PR, s.r.o., ktorá vzniká vytvorením Užívateľského profilu. Vaše Osobné údaje získané pri prevádzke Portálu v súlade so Všeobecnými podmienkami používania spracúvame aj a za účelom plnenia jednotlivých našich záväzkov pri prevádzke Portálu, evidencie zmluvných partnerov, vybavovania podnetov a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vyplnením registračného formulára budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na plnenie našich povinností vyplývajúcich z podmienok registračného formulára (napr. Súťaže).

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vytvorením Užívateľského profilu budú spracúvané po dobu jeho existencie a 3 roky po jeho zrušení (za účelom ochrany pred Vašimi nárokmi).

 1. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracúvame aj na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vami uvedenú emailovú adresu ak ste o to požiadali prostredníctvom web stránky.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé.

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým sa neodhlásite z odoberania správ na účely priameho marketingu (newsletter).

 1. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky web stránky

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania web stránky špecifikovaných vyššie, používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizácie fungovania web stránky, na zvýšenie komfortu pri jej používaní, na zabezpečenie technickej podpory, analytického a štatistického vyhodnotenia používania web stránky a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívaniu web stránky (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky web stránky a optimalizácií jej funkcionalít.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu užívania web stránky a po dobu 3 rokov od zániku ukončenia jej používania z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zmenou nastavenia Vášho prehliadača a teda zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení. Niektoré funkcie web stránky však následne nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášej web stránky v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies.

 1. Odpovedanie na otázky a žiadosti

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť prostredníctvom komunikačných funkcií web stránky, e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky alebo žiadosti, aby sme vykonali potrebné kroky v súvislosti s Vašou otázkou či žiadosťou.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb a poskytovania klientskej podpory.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nevyhnutná na zodpovedanie Vašej otázky či vybavenie Vašej žiadosti alebo pokiaľ budú zrealizované iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou alebo žiadosťou avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

 1. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom komunikačných funkcií web stránky, e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

C. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

 1. ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 2. ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.
 3. V prípade vášho zaradenia sa do súťaží, ak je nevyhnutné aby sme Vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na Vašu identifikáciu a kontaktovanie Vás, sprístupnili našim zmluvným partnerom, ktorý dodávajú odmeny alebo organizujú súťaže.

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene BE COOL, s.r.o. a 8PR, s.r.o. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

D. Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

E. Niektoré časti web stránky

Niektoré časti web stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované spoločnosťami BE COOL, s.r.o. a 8PR, s.r.o. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre naše Facebook a Instagram stránky

Keďže pri návšteve našich Facebook a Instagram stránok môžeme prísť do styku s údajmi o Vás získanými pri Vašej interakcii na našich Facebook a Instagram stránkach, dovoľujeme si Vás v záujme zachovania transparentnosti spracúvania Osobných údajov informovať ako získavame a ako nakladáme s týmito údajmi.

Pri návšteve niektorej z našich Facebook alebo Instagram stránok o Vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane Vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a Vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnymi informáciami z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook alebo Instagram. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook alebo Instagram stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre Vás relevantné a užitočné.

Takto získané údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

Tieto údaje tiež sprístupníme, ak je to nevyhnutné, na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.

Spracovanie Osobných údajov od tretích osôb

V prípade, že nám ako tretia osoba poskytujete Osobné údaje iných tretích osôb, ako napríklad Vašich zamestnancov alebo Vašich zmluvných partnerov, zodpovedáte za to, že

 1. tieto Osobné údaje spracúvate v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajoch a ste oprávnený poskytnúť nám tieto Osobné údaje;
 2. Osobné údaje nám poskytujete na základe určitého právneho základu podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR a v prípade ak je to potrebné, ste získali na takéto poskytnutie súhlas od dotknutých osôb;
 3. voči dotknutej osobe si plníte informačnú povinnosť podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR;
 4. prijímate vhodné opatrenia a poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na prístup, opravu, výmaz a prenosnosť Osobných údajov, poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na obmedzenie spracúvania a práva namietať Spracúvanie Osobných údajov, ako aj informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ak sa aplikuje);
 5. s nami budete spolupracovať na plnení našich povinností v oblasti ochrany Osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov tretích osôb, ktoré nám poskytujete ako osoba bez akéhokoľvek zmluvného vzťahu so spoločnosťami BE COOL, s.r.o. alebo 8PR, s.r.o., za účelom nadviazania spolupráce, je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (vyjadrenej tým, že nás kontaktujete) a v ostatných prípadoch náš oprávnený záujem na ich uschovaní pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv.

V prípade ak sa nás rozhodnete kontaktovať z dôvodu Vášho záujmu o spoluprácu s nami alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, sme oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré nám pri vzájomnej komunikácii poskytnete, predovšetkým Vaše meno a priezvisko, tel. č., e-mail a korešpondenčnú adresu.

Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných údajov je v prípade, ak sa nás rozhodnete kontaktovať za účelom nadviazania spolupráce, vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (vyjadrenej tým, že nás kontaktujete) a v ostatných prípadoch náš oprávnený záujem na ich uschovaní pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv.

Osobné údaje poskytnuté podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia budeme uschovávať po dobu potrebnú na splnenie účelu, za ktorým ste nám Osobné údaje poskytli a následne po dobu 3 rokov od splnenia účelu ich poskytnutia, ak nie sme podľa všeobecne záväzných predpisov tieto Osobné údaje povinný uschovať dlhšie.

Osobné údaje získané podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spoločné ustanovenia o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov

Bez ohľadu na to či sme Vaše Osobné údaje získali prostredníctvom web stránky, Facebook stránok, Instagramu alebo iným spôsobom, patria Vám práva uvedené v tejto časti Podmienok ochrany súkromia.

A. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a informáciu o:

 1. účele spracúvania Osobných údajov;
 2. kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 4. dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 5. práve požadovať opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 6. práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 7. zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

       2. Právo na opravu

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov máte právo aj na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 2. ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 3. namietate ich spracúvanie;
 4. sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 5. je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 6. boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
 7. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od nás aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 1. namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť Osobných údajov;
 2. spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme Vaše Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby overenia, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 5. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo od nás požadovať aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby sme tieto Osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

 1. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Záverečné ustanovenia

A. Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené adekvátnymi technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby sme zabránili  neoprávnenému prístupu alebo ich zneužitiu. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné brať do úvahy, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nie je 100% bezpečné.

B. Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek jednostranne meniť alebo upravovať. Nové resp. Zmenené Podmienky ochrany súkromia budú umiestenené na web stránke a v prípade potreby Vás o tom upovedomíme aj emailom. Takéto Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním web stránky (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.

C. Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese detskyfest@8P.sk.